Apotheek Meysen Peer 3990 Peer : Home > Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Inleidende bepaling

Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door BV apotheek Patrick Meysen in de schoot van haar webshop.

Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de webshop van BV apotheek Patrick Meysen leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Voorwerp

BV apotheek Patrick Meysen biedt met haar webshop het bestellen en laten leveren van producten aan die verkocht worden in apotheken, met uitzondering van geneesmiddelen op medisch voorschrift, geneesmiddelen of produkten die koel dienen bewaard te worden, eigen huisbereidingen en diergeneesmiddelen. Al deze uizonderingen kunnen wel gereserveerd worden en afgehaald en betaald worden in de apotheek.

De klant maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn mandje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website (artikel 4). De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website (artikel 9). BV apotheek Patrick Meysen bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de gespecificeerde termijn (artikel 6). De bestelling die u plaatst heeft pas een bindend karakter indien u van ons een bevestigingsmail ontvangen heeft.

 3. Producten

Enkel de producten waarvoor een ‘productfiche’ is toegevoegd op de site kunnen het voorwerp uitmaken van een verkoop. De Belgische wetgever verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen inclusief de geneesmiddelen die worden verstrekt zonder medisch voorschrift.

4. Bestelling

De klant is gebonden aan het toeleveren van correcte en volledige informatie nodig voor het plaatsen van een bestelling. BV apotheek Patrick Meysen kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die door de klant zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, fakturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt BV apotheek Patrick Meysen aan de klant de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt BV apotheek Patrick Meysen zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

BV apotheek Patrick Meysen behoudt zich ook het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf verder te verkopen kunnen geweigerd worden.


Bijna al de producten zijn in voorraad.  Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal BV apotheek Patrick Meysen via e-mail de klant over de vertraging van de levering inlichten. Indien de klant niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

5. Annulering

In het geval dat de klant zijn bestelling annuleert, dan is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het bedrag van de bestelling. Zonder afbreuk te doen aan het recht van BV apotheek Patrick Meysen om bijkomende schadevergoeding te vorderen indien daartoe reden bestaat en/of een gedwongen uitvoering van het contract te vorderen.

6. Levering

Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt BV apotheek Patrick Meysen zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres en te leveren binnen de twee werkdagen. BV apotheek Patrick Meysen verbindt er zich toe de klant te informeren indien deze termijn niet kan gerespecteerd worden.

Door het plaatsen van een bestelling, engageert de klant zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van BV apotheek Patrick Meysen  kan in dat opzicht niet spelen.

De klanten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

Wij vragen u de bestelde en geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren op breuk of onvolledigheid. Mochten er onvolledigheden of fouten worden geconstateerd heeft u 48 uur na levering de tijd deze aan ons te melden, na deze periode wordt verondersteld dat de levering volledig is uitgevoerd.

Opmerkingen dienen steeds te gebeuren binnen 48 uur na ontvangst.  Dit kan uitsluitend per e-mail naar team@apotheekmeysen.be

7. Teruggave (Herroepingsrecht)

CONFORM DE WET BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING VAN 6 APRIL 2010 HEEFT DE CONSUMENT HET RECHT AAN DE VERKOPER MEE TE DELEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN MOTIEF, EN DIT BINNEN DE 14 WERKDAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE LEVERING VAN HET PRODUCT.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

Een uitzondering op dit herroepingsrecht vormen echter producten die aan bederf of veroudering onderhevig zijn.

VOOR GENEESMIDDELEN BESCHIKT DE AANKOPER NIET OVER HET RECHT OM VAN DE AANKOOP AF TE ZIEN.

Omwille van specifieke bewaringsvereisten kunnen geneesmiddelen bijgevolg NOOIT worden teruggenomen, tenzij in geval van  bewijsbaar gebrek. De verzendkosten voor retourneren zijn desgevallend voor rekening van de koper. Om van deze teruggave-regeling gebruik te kunnen maken, dient u eerst een verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend per e-mail naar team@apotheekmeysen.be

Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de klant op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten ( met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, ( zoals tussen en andere handleidingen en documentatie ) naar het volgende adres: BV apotheek Patrick Meysen Markt 21 bus 1, 3990 Peer

Indien de goederen zijn toegezonden aan BV apotheek Patrick Meysen onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert BV apotheek Patrick Meysen zich ertoe de betalingen door de klant gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door BV apotheek Patrick Meysen ( bevel van een bedrag rechtgevend op een levering «gratis verzending» of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de klant. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de goederen door BV apotheek Patrick Meysen.

 Retourzendingen zonder toestemming vooraf of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

 8. Prijs

Alle op onze website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

De prijs vermeldt op de productfiches stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

BV apotheek Patrick Meysen behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

Alle aanbiedingen en promoties gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. (met uitzondering van promoties waarbij een specifieke tijdsduur is vermeld op de website). De aangeduide prijzen kunnen ook hier steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

 9. Betaling

De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij OGONE.

De bestelling gevalideerd door de klant wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij OGONE hun akkoord hebben verleend ivm de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij OGONE, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht.

De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke OGONE. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. OGONE en BV apotheek Patrick Meysen zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

10. Aansprakelijkheid

BV apotheek Patrick Meysen  alsook de apotheek-titularis  kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

De aansprakelijkheid van BV apotheek Patrick Meysen of de apotheek-titularis kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

De aansprakelijkheid van BV apotheek Patrick Meysen zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter van indicatieve titel. De klant engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in (de bijsluiter)de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

 11. Toepasselijk recht bij geschillen

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de  klant en BV apotheek Patrick Meysen  zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en BV apotheek Patrick Meysen zijn onderworpen aan het Belgische recht.